25520221

+ มาสรุปข้อสอบ โอเน็ต ดีกว่า
จะว่ายากมั๊ยหรอ? ก็ไม่ใช่จะยากอะไรขนาดนั้น ถ้าเกิดอ่านไป
แต่บางข้อก็อันซีนจริงๆ อะ ไม่เคยพบเคยเจอ =[]=;
{ ไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนกันเปล่าว่า ดาว้องก์เกือบๆ 60 ข้อเลยนะ ! }


• มุสลิมหมายถึง? = รักสงบ (ไม่แน่ใจ)
• ถ้าเห็นดอกกุหลาบสีแดงแล้วจำได้ เรียกว่า? = สัญญา
• สส. ปัจจุบันกี่คน? = 480 คน

• องค์การเอกชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด? = กรีนพีซ
• เมืองหลวงที่อายุใกล้เคียงกรุงเทพมหานครที่สุด? = วอชิงตัน ดีซี (มั่นใจมาก!)
• ดอนหอยหลอด? = แรมซาร์
• หินอะไรใช้ทำครก? = แกรนิต
• ผู้รับมรดกโดยกฏหมาย อันดับแรกคือ? = คู่สมรส (ไม่แน่ใจ)
• ระบอบประชาธิปไตย ใครมีอำนาจสูงสุด? = ประชาชน
• เศรษฐกิจไทยตกต่ำที่สุดช่วงใด? = หลัง WWI (ไม่แน่ใจ)
• ภพ-ภูมิ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด? = กรรม
• ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่? เพราะ? = ไม่เป็น เพราะ.. (ไม่แน่ใจ)
• ประเทศใดเป็นสมาชิกทั้ง ASEAN และ APEC? = เวียดนาม
• โอลิมปิก บูชาเทพเจ้าชื่อ? = Zeus
• เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่? = 9 (ไม่แน่ใจ)
• ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะทาง? = ภูมิประเทศ (ไม่แน่ใจ)
• คำนิยาม นายกรัฐมนตรี ข้อใดถูก? = 2 วาระ หรือ 8 ปี (ไม่แน่ใจ)
• เสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุดกึ่งพุทธกาลช่วงหลัง? = พระพุทธทาสภิกขุ
• พิธีที่ฆราวาสไม่เกี่ยวข้อง? = ปวารณา
• agena 21? = แผนแม่บทสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
• เอกเทวนิยมศาสนาพรหมณ์-ฮินดู? = ตรีมูรติ
• ลำดับศักดิ์กฎหมายใดเท่าเทียมกัน? = พระราชบัญญัติ + ประมวลกฏหมาย
• สหกรณ์ประเทศแรก? = อังกฤษ
• สหกรณ์อะไรที่อาชีพไหนก็เข้าร่วมได้? = ร้านค้า
• ไม่ได้แยกมาจากยูโกสลาเวีย? = บัลแกเรีย
• ชนชาติแรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติตะวันตก? = สุเมเรียน
• ซื้อกระเป๋าจากอิตาลี 1 ล้านมาขายในไทย อยู่ในบัญชี? = เดินสะพัด
• ญาณที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้? = อาสวักยาน
• อานาปานสติ เป็นสติปัฏฐานแบบใด? = กายานุปัสสนา กำหนดลมหายใจ
• ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับน้ำในฤดูแล้ง? = 1,000 ลบ.ม.ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่
• สมุหนายก-กลาโหม ฝ่ายเหนือ-ใต้ ในสมัยของ? = พระเพทราชา
• ไปเที่ยวสถานที่นิกายพุทธมหายาน ต้องไปที่? = ประสาทหินพิมาย
• คนทำผิดร้ายแรง ตาม รัฐธรรมนูญ 50 สามารถเนรเทศได้รึป่าว? = ไม่ได้
• ไซโครมิเตอร์? = ตุ้มแห้งตุ้มเปียก
• กฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใด? = นิยาม 5
• ข้อใดเป็นสินค้าสาธารณะ? = ป้องกันประเทศ
• หน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อพระเจ้าคือ?
• ข้อใดแสดงว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า? = ไพร่
• ทำไมออสเตรเลียจึงเลี้ยงสัตว์? = แห้งแล้ง
• ร.5 ทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกหลังขึ้นครองราชย์? = ตั้งหอรัษฏากร (ไม่แน่ใจ)
• สถาบันทางสังคมไหนที่ทำหน้าที่แทนสถาบันอื่นได้? = ครอบครัว (ไม่แน่ใจ)
• พรบ.พรรคการเมือง มีครั้งแรกสมัย? = จอมพล ป
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายด้านอะไร? = ชนเผ่า (ไม่แน่ใจ)
• อะไรเป็นเศรษศาสตร์มหภาค? = ส่งออก
• จุดประสงค์ของหลักการมอนโร? = ไม่ให้ยุโรปมายุ่ง (ไม่แน่ใจ)
• พระมหากษัตริย์ตามแบบสมมติเทพ มาจาก? = พราหมณ์ ฮินดู
• นักมนุษยนิยม เป็นผลผลิตจากยุค? = Renaissance
• ปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง เป็นการใช้? = เหล็กกล้า
• การปกครองแบบประชาธิปไตยเริ่มขึ้นสมัย? = กรีก
• เรือนเครื่องสับ? = ฝากระดาน
• การกระทำใดขัดขวางการพัฒนาประเทศ? = นอนหลับทับสิทธิ์
• โครงสร้างทางสังคมที่สำคัญที่สุดคือ? = กลุ่มสถาบัน (ไม่แน่ใจ)
• ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับชนชั้นกลางในยุโรป? = ปฏิวัติวิทยาศาสตร์
• มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น? = นายกเทศมนตรี
• เงินที่ได้จากการขายตั๋วคลัง? = เงินกู้ระยะยาว
• เราจะช่วยรักษาป่าไม้ได้อย่างไร?


เท่าที่จำได้ :'))