25510422

+ Earth Day !

.+ [ Earth Day ] +.


วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกๆ ปี
เป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม และใคร่ครวญว่าเราจะต้องทำอะไรอีกบ้าง
เพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ แม้ว่าจะไม่มีองค์กรกลางแห่งใด
ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการฉลองวันคุ้มครองโลก แต่มีองค์กรเอกชนหลายแห่ง
ที่คอยสังเกตการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมตามโรงเรียนและสวนสาธารณะหลายพันแห่งที่จัดขึ้นในวันนี้
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันคุ้มครองโลก แม้ว่าไม่มีประเทศใด
ที่ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติ ในสหรัฐอเมริกา วันดังกล่าวช่วยย้ำเตือนว่า
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของสำนึกของประชาชนทั่วประเทศ
และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นความคิดที่จำกัดอยู่ในวงของพวกหัวอนุรักษ์เท่านั้น
ได้ขยายออกมาสู่ชาวอเมริกันหมู่มากแล้ว

ภายหลังวันสถาปนาวันคุ้มครองโลกในปีแรก รัฐบาลกลางก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับสำคัญ
สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (U.S. Environmental Protection Agency)
ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2513 ตามด้วยการประกาศใช้กฎหมายอากาศบริสุทธิ์
(Clean Air Act) กฎหมายน้ำสะอาดปี พศ.2515 (Clean Water Act of 1972)
และกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ พศ.2516 (Endangered Species Act of 1973)
บทบัญญัติข้อหนึ่งในจำนวนบทบัญญัติหลายข้อที่มีผลกว้างไกลของกฎหมายเหล่านี้
คือบทบัญญัติที่บังคับให้รถยนต์ต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว และวิ่งได้ระยะทางอย่างน้อย
เท่าที่กฎหมายกำหนดต่อน้ำ มันหนึ่งแกลลอน ตลอดจนมีเครื่องฟอกไอเสีย
ที่ช่วยลดปริมาณควันพิษที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียรถยนต์


ตามครัวเรือนนั้นชาวอเมริกันเริ่มแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยบ่อยครั้งที่ลูกๆ
มักเป็นคนเตือนพ่อแม่ให้ทำเช่นนั้น พอถึงปลายคริสต์ทศวรรษ 1980 ชุมชนหลายแห่งก็มี
โครงการรีไซเคิล เมื่อถึงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 โครงการรีไซเคิลของเทศบาลเหล่านี้
ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจำนวนขยะที่เทศบาลต้องนำไปทิ้งลดลงอย่างเห็นได้ชัด
และกว่าร้อยละ 20 ของขยะในเขตเทศบาลของอเมริกาได้ถูกนำไปแปรรูปให้กลายเป็น
ผลผลิตที่มีประโยชน์ บริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งเริ่มตระหนักมากขึ้นในความต้องการของผู้บริโภค
และผลกำไรที่จะได้รับในตอนท้าย มักโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีหลายบริษัทที่ใช้วิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดจำนวนกากของเสีย
จากอุตสาหกรรมลงด้วย


วันคุ้มครองโลกได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 38 ปีในปี พ.ศ. 2551 นี้ เหตุการณ์เล็กๆ
อย่างการประท้วงในปี พ.ศ. 2513 ได้วิวัฒนาการกลายเป็นการเฉลิมฉลองและความมุ่งมั่น
ที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมสะท้อนถึง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่เจริญงอกงามในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และสิ่งที่เราได้รับ
จากวันคุ้มครองโลกก็คือการตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมคือความห่วงใยของคนทุกหมู่เหล่าทั่วโลก

ในปีนี้ ประเทศก็ให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกเหมือนกัน เห็นได้จากเครือข่ายต้านโลกร้อน
โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 48 องค์กร จึงได้วางแผนร่วมกัน
จัดงานมหกรรม วันคุ้มครองโลก ประเด็น “ ภาวะโลกร้อน ภาระร่วม .... ต้องเรียนรู้และแก้ไข ”
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


- - - - - - - - - - - - - - - -

ไม่มีความคิดเห็น: