25501107

+ พ่อแห่งแผ่นดิน

..........

Mercredi 07 Novembre 2007
..........[ พ่อแห่งแผ่นดิน ]


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ
พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 81 ท่าน
ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ

คำร้อง
ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
สุรพล โทณะวนิก

เนื้อเพลง
หญิง = อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย
ชาย = เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย
บรรดา ชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
หญิง = ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
ชาย = ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี
ชาย/หญิง = ทรงนำ
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย


รายนามผู้ขับร้องเพลง
นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน
นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน

สุเทพ วงศ์กำแหง
ชรินทร์ นันทนาคร
ธานินทร์ อินทรเทพ
วินัย พันธุรักษ์
มีศักดิ์ นาครัตน์
ขรัมภ์ เทพชัย
สเกน สุทธิวงศ์
พรเทพ เทพชัย
ศักดา อิทธิชัย
นิทัศน์ ละอองศรี
อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
มนตรี สีหเทพ
กรกันต์ สุทธิโกเศศ
ฉัตรชัย ภู่โชติ
นนทวรรธน์ ภู่โชติ
ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
ธงไชย แมคอินไตย์
พันกร บุญยะจินดา
ไมค์ ภิรมย์พร
รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
วิชัย ปุญญะยันต์
วิภู กำเนิดดี
ศรราม เทพพิทักษ์
เศรษฐา ศิระฉายา
สบไชย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
สมา สวยสด
พงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
สุรชัย สมบัติเจริญ
เสรี รุ่งสว่าง
พลพล พลกองเส็ง
ชรัส เฟื่องอารมณ์
วิรุจน์ สโรบล
เอดเวอร์ด แวนโซ
สร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์)
มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
จารึก วิริยะกิจ
วสุ แสงสิงแก้ว
ธานี พูนสุวรรณ
สวลี ผกาพันธ์
รวงทอง ทองลั่นทม
จินตนา สุขสถิตย์
ขวัญรวี กาญจนะผลิน
จิตติมา เจือใจ
โฉมฉาย อรุณฉาน
ดาวใจ ไพจิตร
ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล
นันทวรรณ สุวรรณปิยะศิริ
แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
ลินจง บุญนากรินทร์
ศรวณี โพธิเทศ
อุมาพร บัวพึ่ง
อุไรวรรณ ทรงงาม
ธุรดี อารีรอบ
พรทิพย์ พันตาวงษ์
ภัทรภร บัวก้านทอง
สุพรรณี โคตรสุโน
สุภาพร เพฑูวิริยาเวทย์
กรรณิการ์ อารีสมาน
กัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
ฉันทนา กิติยพันธ์
ธนพร แวกประยูร (ปาน)
ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
นนทิยา จิวบางป่า
พัชริดา วัฒนา
สุดา ชื่นบาน
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
อรวรรณ วิเศษพงศ์
อรวี สัจจานนท์
อิสริยา คูประเสริฐ
นภาดา สุขกฤต
สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
สิรินทรา นิยากร
จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
วงจันทร์ ไพโรจน์
ภัคประวีร์ ทองแย้ม
กรองทอง ทัศนพันธุ์
ศิริพร อยู่ยอด
แคทลียา ศริสวัสดิ์

~

เพลงนี้เพราะมากๆ เลย
อยากให้ทุกคนร้องเพลงนี้ได้


-------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น: