25510117

+ สถานทูตฝรั่งเศส


.+ [ สถานทูตฝรั่งเศส ] +.

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง 36
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างโรงแรมโอเรียนเต็ล
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ฝ่ายการทูตและฝ่ายกงสุล

ฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม และแผนกวีซ่า ตั้งอยู่เลขที่ 29
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 25 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ.2400
เมื่อนายมองตันยี กงศุลฝรั่งเศส ได้เช่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ ขนาดประมาณ 4 ไร่
ต่อมาในวันที่
10 มิถุนายน พ.ศ.2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศส และได้รับเอกสารกรรมสิทธิ์ ในปี
พ.ศ. 2468
อาคารสถานทูตก่อสร้างโดยช่างชาวอิตาเลียน เป็นอาคารยกพื้นสูงมาก มีระเบียงด้านหน้า
สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมอิตาเลียน

การคมนาคมติดต่อกับสถานทูต เดิมใช้ทางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะในเหตุการณ์
วิกฤตการณ์
ร.ศ.112
พ.ศ.2436 กองทัพฝรั่งเศสใช้เรือรบเดินทางเข้ามาเทียบท่าถึงบริเวณสถานทูต
ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุง จึงทำทางเข้าทางถนนอีกทางหนึ่ง
อาคารสถานทูตได้รับการซ่อมแซมระหว่างปี
พ.ศ.25022511
และได้รับรางวัล
อาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม เมื่อ พ.ศ.2527
ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มีคณะผู้แทนของรัฐบาลฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี ต่อมามีคณะกงสุลประจำ
ต่อมาในปี
พ.ศ.2430 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นคณะผู้แทนทางการทูตซึ่งไม่มีเอกอัครราชทูต
เป็นผู้นำ (légation) มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต มาประจำประเทศไทยตั้งแต่
พ.ศ.2492

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือ
นายโลรองต์ โอแบล็ง เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ.2546

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แต้งกิวคับไว้ทำการบ้านงิงิ